Kontrast
Przedszkole nr 16 Integracyjne
Menu
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania bip
Aktualności

Drodzy Rodzice

W organizowanej zbiórce dla zwierząt dla schroniska w Chorzowie

połaczonej ze zbiórką Najmłodsi dla kociaków zebraliśmy z Państwa pomocą:

pieniądze w kwocie 257 zł, które przekażemy na konto schroniska

oraz transportery, koce, kocie zabawki, które odbiorą od nas wolontariusze prowadzący ww. akcję.

DZIĘKUJEMY:))

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-03-01 11:30:37

DRODZY RODZICE

Od 31 stycznia do 11 lutego zbieramy

deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszej placówce.

Druki u pań woźnych w szatni.

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-01-28 10:46:39

Elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-01-22 07:23:28

Drodzy Rodzice

 

Informujemy,że zgodnie

z Zarządzeniem nr OR.311.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2021 roku

przedszkole jest zamknięte w miesiącu sierpniu 2022.

Dyżur pełnimy w lipcu. O terminach i zasadach zapisów będziemy Państwa informować.

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-01-04 10:31:11


SZCZEPIMY SIĘ

Jak działają szczepionki?

Szczepionki zawierają wirusy lub bakterie w formie zmodyfikowanej, które nie wywołują choroby, ale „uczą” układ immunologiczny co robić, kiedy organizm zostanie zaatakowany przez prawdziwy, potencjalnie niebezpieczny wirus lub bakterię.

Po szczepieniu Twój układ immunologiczny odpowiada na szczepionkę, tworząc przeciwciała, które zwalczają dany wirus lub bakterie.

Po szczepieniu Twoje ciało zapamiętuje konkretnego intruza. Jeśli kiedykolwiek natkniesz się na prawdziwy wirus lub bakterię, odpowiednie przeciwciała będą w stanie je szybko zniszczyć, zanim jeszcze spowodują zachorowanie.

W przypadku niektórych chorób konieczne jest podanie dodatkowej dawki szczepionki lub szczepienie przypominające w późniejszym czasie, aby utrzymać pewną i długotrwałą ochronę.

Jaka płynie korzyść ze szczepienia się?

Kiedy Ty i niemal wszyscy w Twoim otoczeniu są odporni na daną chorobę zakaźną, nie może się ona łatwo rozprzestrzeniać. Razem nie pozwalacie wirusom lub bakteriom na dotarcie do osób, które nie mogą zostać zaszczepione, w tym niemowląt zbyt małych na szczepienie, a także osób, które z powodu choroby mają osłabiony układ odpornościowy lub poddawanych leczeniu osłabiającemu układ odpornościowy.

Co jeszcze zyskujemy dzięki szczepieniom?

Ochronę przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami, które trudno przewidzieć.

Dzięki szczepieniom ochronnym udało się powstrzymać epidemie wielu groźnych chorób.

Aktualnie świat mierzy się z pandemią nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) wywołującego COVID-19. Wykonaj ostatni krok, by pokonać pandemię. Zaszczep się! Więcej na stronie:

www.gov.pl/szczepimysię

Odporność zbiorowiskowa

Źródła i grafika: https://szczepienia.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Infografika-Jak­-dzia%C5%82aj%C4%85-szczepionki.pdf

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-08-03 21:50:38

I. PROCEDURA ORGANIZACJI BEZPIECZNEGO ŚRODOWISKA POBYTU DZIECI

I PRACY PERSONELU W PRZEDSZKOLU NR 16 INTEGRACYJNYM W REŻIMIE SANITARNYM

 

1.ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU NR 16 INTEGRACYJNYM

 

1) W każdej grupie musi być zachowana minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali m.in. 1,5 metra na jedno dziecko.

2) W godzinach 8-15 dzieci przebywają w tych samych salach pod opieką tych samych nauczycieli, w pozostałych godzinach dzieci przebywają w pomieszczeniach wspólnych z zachowaniem bezpiecznej odległości.

3)  W sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty oddane do użytku dzieci, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany). Każde dziecko dysponuje przydzielonym zestawem przyborów plastycznych (kredki, ołówki, nożyczki, klej, mazaki). Po zakończeniu funkcjonowania grupy sala wraz z całym wyposażeniem jest dokładnie czyszczona i dezynfekowana.

4)   Dziecko nie przynosi do przedszkola przedmiotów i zabawek z domu.

5)   Dziecko nie zabiera zabawek z przedszkola do domu.

6)  Każda sala jest systematycznie wietrzona w czasie pobytu dzieci.

7) Osoby opiekujące się dziećmi w przedszkolu stale monitorują samopoczucie dziecka w czasie pobytu w tym wystąpienie u nich objawów chorobowych.

8)  Nauczyciele kontaktują się z rodzicami telefonicznie.

9) Nauczyciele i pracownicy obsługi zachowują dystans między sobą w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący minimum 1,5 m.

10) Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

11) Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola zachowują dystans  w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 1,5 m.

12) Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (minimum osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

13) Do przedszkola uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych

14) Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe

15) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

16) Przebywanie osób trzecich ( listonosz, dostawcy, osoby kontrolujące placówkę) w placówce jest ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (minimum osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

17) Dyrektor określił sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka poprzez sporządzenie wykazu aktualnych numerów telefonów rodziców/opiekunów i innych osób upoważnionych pisemnie, do odbioru dziecka

18) Dyrektor zaopatrzył placówkę w termometry bezdotykowe, które dezynfekowane są po każdym użyciu.

19) Jeżeli dziecko przejawia objawy choroby zostaje odseparowane z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadamiani są rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

20) Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu przedszkola. Dyrektor wyznaczył miejsca zabawowe, z których grupy korzystają rotacyjnie przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup. Możliwe jest również wyjście dzieci na pobliskie tereny rekreacyjne.

21) Sprzęt oddany do użytku dzieciom na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany - sprzęt nieużywany jest należycie zabezpieczony przed używaniem.

 

 

2. REGULACJE DOTYCZĄCE PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZEDSZKOLU

 

1) Wszyscy pracownicy w zależności od zajmowanego stanowiska i adekwatnie do zaistniałej sytuacji, zostali zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, fartuchy z długim rękawem ( do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka)

2) Każdy pracownik po wejściu do budynku jest zobowiązany do dezynfekcji rąk.

3) W zależności od sytuacji i wykonywanej pracy każdy pracownik sam decyduje o rodzaju zastosowanych indywidualnych środków ochrony osobistej( maseczka/przyłbica)

4) Pracownicy przebywają głównie w przestrzeni wynikającej z określonego zakresu obowiązków.

5) Poruszając się po terenie placówki zachowują dystans min 1,5 m.

6)W momentach przekazywania dziecka rodzicom/opiekunom zachowują dystans co najmniej 1,5m

7) Pracownicy wykonują swoje obowiązki z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i zgodnie

 z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS.

8) W przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów chorobowych u dzieci bądź innych pracowników, niezwłocznie informuje dyrektora bądź osobę zastępującą dyrektora w czasie jego nieobecności.

9) Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z niniejszą procedurą, zobowiązali się do jej przestrzegania, co zostało potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 

 

 

3. CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE I DEZYNFEKCYJNE

1) Przy drzwiach wejściowych do budynku udostępniony jest dozownik z płynem dezynfekującym do rąk oraz zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do placówki oraz obowiązku zakrywania nosa i ust.

2) Po wejściu do przedszkola - przed wejściem do sali, każde dziecko myje ręce wodą z mydłem.

3) W ciągu pobytu w przedszkolu dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem.

4) Dyrektor opracował harmonogram monitorowania codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek) i powierzchni płaskich w tym blatów stołów, szafek, parapetów w salach i innych pomieszczeniach, klawiatur, wyłączników i kart czytnikowych (Załącznik nr 1)

5) Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

6) Po dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów przeprowadza się wietrzenie, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji

7) W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych zamieszczono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje

8)  Na bieżąco przeprowadza się dezynfekcję toalet

 

 

4. ORGANIZACJA ŻYWIENIA

1) Ustalono zróżnicowane godziny dostawy produktów spożywczych z uwzględnieniem reżimu sanitarnego

2)  Dostawcy pozostawiają żywność w wyznaczonym miejscu

3) Przy organizacji żywienia w przedszkolu, przestrzega się warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa (HACCP), odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego

4) Dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników: stosowanie środków indywidualnej ochrony osobistej, zachowanie dystansu co najmniej 1,5m, bieżąca dezynfekcja

7) Szczególną uwagę zwraca się uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców

8) Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60 stopni C.

9) Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych ( w razie konieczności korzystania z usług cateringowych)

10) Pracownicy kuchni wystawiają nakrycia stołowe w okienku wydawczym skąd woźna oddziałowa odbiera je i zanosi do przydzielonej sali.

11) Pracownicy kuchni wystawiają przygotowane posiłki w okienku wydawczym skąd woźna oddziałowa odbiera je i zanosi do przydzielonej sali

12) Każda woźna w swojej sali zbiera brudne nakrycia. Zwrot brudnych naczyń do kuchni odbywa się poprzez okienko odbiorcze.

13) Dzieci spożywają posiłki w swoich salach .

14) Z dystrybutora wody pitnej, dzieci korzystają pod nadzorem opiekuna

 

5.ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z DZIEĆMI

1)Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie posiadają maseczek ani rękawiczek

2)Dziecko podczas pobytu w przedszkolu myje ręce wodą z mydłem w adekwatnych sytuacjach

3) Dzieci w przedszkolu nie myją zębów

4)W czasie zajęć plastycznych dziecko korzysta z indywidualnego zestawu plastycznego

5) W czasie zajęć specjalistycznych przestrzegane są procedury bezpieczeństwa, dziecko korzysta z indywidualnego zestawu plastycznego. Do zajęć używa się pomocy, które można zdezynfekować.   Po zajęciach pomieszczenie jest wietrzone i /lub dezynfekowane.

5)Nauczyciel nadzoruje spontaniczne zabawy dowolne dzieci

6)Nauczyciel dzieci zapoznaje z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w rygorze sanitarnym i systematycznie przypomina je w ciągu dnia

8)Dzieci pod nadzorem nauczycieli korzystają z przedszkolnego placu zabaw gdzie dyrektor wyznaczył miejsca zabawowe, z których grupy korzystają rotacyjnie przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup.

9)Nauczyciel i woźna oddziałowa monitorują samopoczucie dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu

10)Nauczyciele realizują podstawę wychowania przedszkolnego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

 

II.PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIÓRU DZIECI OBOWIĄZUJĄCA

W PRZEDSZKOLU NR 16 INTEGRACYJNYM W REŻIMIE SANITARNYM

 

1. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI

1) Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2) Dzieci przyprowadzane / odbierane są przez osoby zdrowe.

3) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie  wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

4) Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić do szatni z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem /dziećmi i pracowników 1,5 m odstępu.

5) Rodzice/opiekunowie muszą przestrzegać rygorystycznie wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-30 20:12:16

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-29 09:40:49

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-12 15:38:00

W naszym przedszkolu realizujemy program:

Znalezione obrazy dla zapytania mały miś w świecie wielkiej literatury

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-12-15 20:25:12