Przedszkole nr 16 Integracyjne

Dokumenty

 

 

DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Przedszkole nr 16 Integracyjne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona Przedszkola nr 16 Integracyjnego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisu zdjęć dla osób niewidzących, część plików nie jest dostępna cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-12
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2019-12-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Patrycja Sznura.
 • E-mail: p16chorzow@gmail.com
 • Telefon: 322463038

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Drektor Przedszkola nr 16 Integracyjnego
 • Adres: Brzozowa 9 41-506 Chorzów
 • E-mail: p16chorzow@gmail.com
 • Telefon: 32 246 3038

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole posiada dźwig dla osób niepełnosprawnych, łazienki oraz ciągi komunikacyjne przystosowane są do potrzeb z osób z dysfunkcją narządu ruchu. Istnieje możliwość parkowania na terenie przedszkola, wstępu z psem asystującym oraz porozumiewania się z wykorzystaniem języka migowego.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 STATUT PRZEDSZKOLA ZNAJDZIESZ TUTAJ